Tính số bóng đèn

Lưu ý: Công cụ tính toán tương đối chưa bao gồm các biến số như bề mặt hoàn thiện phòng, đồ dùng trong phòng.